چالش هاي روياروي سيستم حمل و نقل

رشد شركت هاي هواپيمايي و افزايش تقاضا باعث شده است كه سيستم هاي حمل و نقل موجب بروز مشكلاتي براي دولت ها، برنامه ريزان، مهندسان و ساير كساني شوند كه در آينده اي قابل پيش بيني با اين پديده روبه رو خواهند شد.

برنامه ريزي براي ناوگان

از ديدگاه شركت هايي كه خدماتي را در زمينة حمل و نقل ارائه مي كنند، برنامه ريزي ناوگان يك مسئله هميشگي است. مقصود از برنامه ريزي ناوگان اين است كه شركت بكوشد با توجه به تقاضاي مشتريان وسايل ذي ربط را تأمين نمايد (عرضه را برابر تقاضا كند). برنامه ريزي ناوگان از آن جهت اهميت دارد كه ماهيت عرضه در سيستم حمل و نقل چنين چيزي را مي طلبد؛ به ويژه وجود تعداد صندلي كه بايد به مشتري و مسافر عرضه شود و در مواردي كه بليت به فروش نرسد وسيلة نفليه با صندلي بدون مسافر مسير را طي كند. بنابراين يك خودروي مسافري كه تنها 25 مسافر داشته باشد 72% درآمد بالقوه خود را از دست خواهد داد؛

درحالي كه هزنيه هاي عملياتي، مثل دستمزد راننده و سوخت بدون توجه به تعداد مسافر به صورت مبلغي ثابت باقي مي ماند. براي به حداكثر رساندن تعداد مسافراني كه وسيلة نقليه مي تواند حمل كند، برنامه ريزي ناوگان ضرورت پيدا مي كند.

هزينة حمل و نقل زياد است، بنابراين ايجاب مي كند كه حداكثر مسافر را حمل كرد.

هزينه هاي شامل خريد هواپيما يا وسيلة نقليه و نگهداري آنها مي شود و نيز هزينه هاي وام هاي كه شركت مي گيرد و نيز هزينه هاي مربوط به تشكيلات و دستمزد نيز در اين گروه قرار دارند.

 

جهانگردي و محيط فيزيكي

براي ارائه مدرك از اثراتي كه جهانگردان بر محيط مي گذارند، سه نمونه از مقصد مسافران را در زير ارائه نموده ايم: با مطالعة اين تحقيق هاي موردي مي توان با اثراتي كه جهانگردان بر محيط مي گذارند آشنا شد. اينها نمونه هايي از امكان هايي را نشان مي دهند كه محيط فيزيكي تحت تأثير انبوه مسافر و جهانگرد قرار گرفته است.

سواحل مرجاني گريت باريير در استراليا

منطقة ساحلي شمال شرقي استراليا (منطقة حاره) مورد بازديد هزاران استراليايي و خارجي قرار مي گيرد. از ويژگي هاي اصلي اين مكان، آب و هواي استوايي، جنگل ها و مناطق بكر طبيعي است. در آنجا بيش از 2000 كيلومتر ساحل مرجاني وجود دارد و  كساني كه بدانجا مسافرت مي كنند مي خواهند كه از طبيعت زيبا و منظره لذت ببرند.

سازمان مسئول سواحل مرجاني گريت باريير پس از بررسي اثراتي كه جهانگردان بر محيط زيست وارد آورده بودند نكات زير را يادآور شد:

 • ايجاد بناها و تأسيسات زيربنايي خسارت هاي زيايد بر سواحل مرجاني وارد آورده است.
 • جهانگردان و مسافران اقدام به جمع آوري صدف، درختچه ها و مرجان كرده اند.
 • انبوهي از زباله در همه جا پراكنده است.
 • با غذا دادن به حيوانات موجب تغييررفتاروعادت اين حيوانات شده اند.
 • به سبب سمپاشي و دفع آفات زيان هاي جبران ناپذيري به محيط بكر و طبيعي اين منطقه وارد شده است.

سازمان حفظ سواحل مرجاني نمونه اي از مقصد مسافران است كه مديريت منطقه مي كوشد با اجراي يك استراتژي مديريت جهانگردي پايدار را تقويت كند. سازمان جنگل هاي سواحل مرجاني گريت باريير برنامة استراتژيك به اجرا درآورده است تا بتواند اين محيط را حفظ كند و نيز در هر ناحيه يك برنامة ويژه به اجرا درآورده است. نوع فعاليت هايي كه بايد در بخش هاي مختلف اين ساحل انجام شود در كانون و مركز اين برنامه ها قرار دارد. جهانگردان به سرپرستي راهنماهاي كارآزموده، با گرفتن جواز ورود، مي توانند از نقاط مختلف اين ساحل ديدار كنند. متصديان و مسئولان گردش هاي دسته جمعي پس از گرفتن جواز بر رفتار مسافران و جهانگردان نظارت مي كنند و سازمان تنها به كساني چنين جوازهايي مي دهد كه نسبت به نوع رفتار مسافران و جهانگردان زير نظر آنها اطمينان نسبي داشته باشد و اين راهنماها بايد دقت كنند تا مبادا جهانگردان به محيط خسارت وارد كنند. كساني كه در صدد ايجاد ساختمان در ساحل براي اقامت جهانگردان برمي آيند بايد ضمانت هاي لازم مربوط به حفظ محيط بدهند. شرايطي كه مربوط به بازديد جهانگردان است، مكان هايي كه مي توانند چادر برپا كنند و به اصطلاح اتراق نمايند، نوع ساختمان و فعاليت هايي كه افراد مي توانند انجام دهند در اين جوازها ذكر شده است. سازمان مزبور استراتژي هاي زيادي در راه آموزش مديران، مسئولان و سرپرستان گردش هاي جمعي به اجرا درمي آورد و همچنين پيوسته به راهنماها آموزش لازم را مي دهد.

سازمان در رابطه با مسئولان و متصديان جهانگردان، يك سلسله اصول تدوين كرده است كه رعايت آنها حفظ محيط زيست را تضمين مي كند. در جدول 12-8 دو نمونه از اين اصول ارائه شده است. يك دسته از اصول مربوط به مسئولان و متصديان گردش هاي دسته جمعي است كه در صدد غذادادن به ماهيان برمي آيند. همچنين سازمان مزبور براي ارزيابي عملكرد دست اندركاران، تحقيقاتي را انجام مي دهد. اين سازمان نه تنها در مورد اثراتي كه جهانگردان و ديداركنندگان بر محيط مي گذارند، تحقيقاتي را انجام مي دهد و بدين منظور يك مركز تحقيق داير كرده است، بلكه در مورد انتظاراتي كه افراد و جهانگردان دارند و نوع واكنش آنها در برابر برنامه هايي كه در زمينة راهنمايي به اجرا درمي آيد و نيز در زمينة به كارگيري تكنولوژي هاي مناسب براي كاهش دادن اثرات منفي جهانگردان بر محيط تحقيقاتي را به اجرا درمي آورد.

نمونه هايي از راهنمايي مسافران و جهانگردان در سواحل مرجاني گريت باريير

به هنگام غذا دادن به ماهي ها به نكات زير توجه كنيد.

 • اگر طبق برنامه قرار است گره شما به ماهي ها غذا بدهد. اين كار بايد به وسيله يك مسئول و سرپرست سازمان انجام شود.
 • در جايي كه صيد و ماهيگيري انجام مي شود. به ماهي ها غذا ندهيد. زيرا در نوع فعاليت گونه اي تعارض به وجود مي آيد.
 • نبايد به صورت مستقيم با دست به ماهي ها غذا داد بلكه بايد غذا به داخل آب پرتاب شود.
 • به هنگام غذا دادن به ماهي افراد نبايد در آب باشند.
 • تنها غذاي مخصوص ماهي ها به آب ريخته شود و چيز اضافي به آنها داده نشود.
 • هر بار نبايد بيش از يك كيلوگرم مادة غذايي در منطقه ريخته شود.

براي شنا كردن با باله هاي مصنوعي و دستگاههاي اكسيژن يا لوله هايي كه از آب خارج مي شود، شناگر بايد نكات زير را رعايت كند:

 • در صورت امكان شنا با وسايل مربوط در نقطه اي دور از ساحل مرجاني انجام شود.
 • شناگر بايد همواره مواظب باله هايش باشد و به هنگام تكان دادن آنها مراقبت كند كه به چيزي يا حيواناتي برخورد نكند. به ويژه در مناطق كم عمق آب.
 • شناگر بايد دقت كند كه باله هايش به مرجان ها و رسوبات دريا نخورد و آنها را خراش ندهد.
 • شناگر نبايد برروي مرجان ها بايستد. اگر نياز به ايستادن دارد بايد برروي سنگي كه مرجاني نيست بايستد.
 • براي استراحت بايد در نقاط ويژه به استراحت بپردازد. اين مكان بايد نزديك سنگ هاي مرجاني باشد.
 • شناگر بايد دقت كند كه به حيوانات دست نزند زيرا دست زدن به برخي از حيوانات خطرناك است.
 • نبايد مسير ماهي را كه آزادامه در آب شنا مي كند بست. و نبايد به آن دست زد. شناگر نبايد راه كاهي هايي كه در حال شنا و حكرت هستند، سد كند.
 • شناگر نبايد به حيوانات آزار برساند.
 • اگر پاي شناگر به يك حيوان زنده يا چيزي برخورد كند. بايد بكوشد آن را به حالت اولية خود برگرداند.

10-شناگر بايد دقت كند و در بارة رفتار خود در آب مطالبي جديد بياموزد.